Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych przez spółkę AKS Precision Ball Polska sp. z o.o.

Niniejsza informacja dotyczy spółki AKS Precision Ball Polska sp. z o.o. (dalej: “AKS”) z siedzibą w Żarowie, przy ul. Przemysłowej 12 (58-130); e-mail: rekrutacja@aksball.com.pl, telefon: 74/ 649 92 00, kontakt do inspektora ochrony danych: Anna Chrobot, anna.chrobot@olesinski.com, telefon: 71 750 07 02

Informacje o Administratorze Państwa Danych:

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: „Dane”) jest AKS, która przetwarza Państwa Dane w celu prowadzenia procesu rekrutacji.

W jaki sposób przetwarzamy Dane?

Niniejsza informacja dotyczy przetwarzania Państwa Danych, w sytuacjach, w których biorą Państwo udział w rekrutacji do naszego zespołu.

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Państwa interesów jako osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, że:

1. przetwarzamy Dane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty;
2. zbieramy Dane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzamy ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
3. dane są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
4. dane są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
5. przechowujemy Dane w formie umożliwiającej Państwa identyfikację jako osoby, której dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

Przetwarzamy Dane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Kiedy przetwarzamy Dane?

Dane przetwarzamy jako Administrator w wielu sytuacjach. Mogą być to sytuacje, w których udostępnili nam Państwo swoje Dane osobiście za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji (np. złożenia swojej aplikacji).

Przetwarzanie Danych w związku z rekrutacją

1.Jakie Dane przetwarzamy?

Przetwarzamy wszelkie Dane przekazane nam w ramach aplikacji oraz zebrane w ramach procesu rekrutacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnego procesu rekrutacji w AKS, a jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę, również przyszłych procesów rekrutacji na podobne stanowiska.

W związku z rekrutacją możemy przetwarzać następujące Dane (przetwarzanie niektórych Danych może zależeć od wyrażenia przez Państwa zgody): dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, dane dotyczące wykształcenia, dane dotyczące umiejętności i dotychczasowego zatrudnienia, dane dotyczące uprawnień oraz inne Dane przekazane nam w trakcie procesu rekrutacji.

2. Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Danych?

W związku z rekrutacją przetwarzamy Dane w następujących celach:

• rozpatrzenia kandydatury i realizacji procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody, także dla potrzeb przyszłych rekrutacji;
• obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a także w celu ew. kierowania roszczeń;

Podstawą przetwarzania Państwa Danych jest podjęcie działań na Państwa żądanie jako osoby, której Dane dotyczą, przed zawarciem umowy, przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych, a w zakresie szerszym niż określony w tych przepisach lub dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji, Państwa zgoda.

3. Jak długo będą przetwarzane Dane?

Co do zasady będziemy przetwarzać Państwa Dane, w celach określonych powyżej, przez okres trwania procesu rekrutacyjnego lub, w zależności od Państwa dodatkowej dobrowolnej zgody, przyszłych rekrutacji lub do czasu wycofania zgody, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych Danych.

• W przypadku rekrutacji Państwa Dane mogą zostać przekazane także podmiotom, które technicznie lub organizacyjnie pomagają nam prowadzić rekrutację pracowniczą, w tym komunikację z kandydatami.

Jakie prawa Państwu przysługują?

W każdym przypadku mają Państwo prawo do:

1. dostępu do Danych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane są przetwarzane);
2. żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania Danych (np. jeśli są nieprawidłowe);
3. usunięcia Danych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);
4. przenoszenia Danych które dostarczyli Państwo administratorowi, i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;
5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych opartego na przesłance niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu;
6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Jeżeli przetwarzanie Danych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pracuj z nami

Chcesz dołączyć do naszego zespołu?