Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych przez spółkę AKS Precision Ball Polska sp. z o.o.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy spółki AKS Precision Ball Polska sp. z o.o. z siedzibą w Żarowie, przy ul. Przemysłowej 12 (58-130). Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych w ramach naszej strony internetowej dostępnej pod adresem http://www.aksball.com.pl oraz w związku z kontaktem za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji (w tym m.in. przetwarzania danych przesyłanych na adresy email w domenie aksball.com.pl), w tym w szczególności w związku z kontaktem biznesowym oraz rekrutacją.

Polityka ma charakter informacyjny, a jej celem jest przedstawienie informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych („Dane”) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”).

 

Administrator Danych Osobowych:

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych, przetwarzanych w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.aksball.com.pl i funkcjonalności tej strony, jak również kontaktem za pomocą różnych kanałów komunikacji (w tym m.in. z osobami wykorzystującymi skrzynki mailowe z domeną aksball.com.pl), w tym w szczególności w związku z kontaktem biznesowym oraz rekrutacją, jest AKS Precision Ball Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Żarowie, ul. Przemysłowa 12 (58-130), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000125171, NIP: 8842434499, REGON: 891423325, (dalej jako: „Administrator” lub „AKS”).

 

Kontakt z Administratorem danych osobowych

W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych osobowych prosimy o kontakt:

1. mailowy, kierując wiadomość na adres leszczynska@aksball.com.pl

2. w drodze korespondencji w formie pisemnej, kierując na pocztę na adres naszej spółki (podany wyżej).

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Annę Chrobot, z którą kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: aks.iod@olesinski.com


Kiedy przetwarzamy Dane?

Dane przetwarzamy jako Administrator w wielu sytuacjach. Mogą być to sytuacje, w których udostępnili nam Państwo swoje Dane osobiście za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji (formularz kontaktowy na stronie internetowej, zakładka „Kontakt”, poczta elektroniczna, poczta tradycyjna, kontakt telefoniczny), w szczególności w związku z kontaktem biznesowym lub rekrutacją (np. poprzez wysłanie CV).

 

W jaki sposób przetwarzamy Dane?

Możemy przetwarzać Państwa Dane osobowe w przypadku kontaktu z nami za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji m.in. poczty e-mail lub telefonicznie, poczty tradycyjnej, formularza kontaktowego lub zakładki „Kontakt” na stronie internetowej Administratora.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu rzetelnego kontaktu z klientami i kontrahentami, potencjalnymi klientami i kontrahentami oraz innymi kontaktującymi się osobami, budowaniu relacji opartych na zaufaniu, rzetelności i profesjonalizmie, a także rozpatrzeniu skarg, wniosków bądź żądań realizacji praw kontaktujących się osób, a także ustalenia, obrony lub dochodzenia potencjalnych roszczeń. W przypadku kontaktu z nami w związku z ofertą zawarcia umowy, negocjacjami bądź realizacją zawartej umowy Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność do realizacji umowy lub podjęcie działań przed jej zawarciem na Państwa żądanie jako osób, których Dane dotyczą.

W związku z relacjami biznesowymi oraz nawiązaniem kontaktu możemy przetwarzać następujące Dane: dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, dane dotyczące stanowiska pracy i uprawnień zawodowych oraz inne dane przekazane nam w związku ze współpracą lub nawiązaniem kontaktu.

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Państwa interesów jako osób, których Dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, że:

1. przetwarzamy Dane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty;

2. zbieramy Dane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzamy ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

3. Dane są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

4. Dane są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

5. przechowujemy Dane w formie umożliwiającej Państwa identyfikację jako osoby, której dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

Przetwarzamy Dane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane pozyskane za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji m.in. poczty mailowej bądź z rozmowy telefonicznej będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia oraz udzielenia odpowiedzi na skierowane do Administratora zapytanie, żądanie, skargę lub wniosek bądź zamknięcia tematu, z którym związana była korespondencja. Dane przetwarzane w celach zawarcia i wykonania umowy będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy z Administratorem lub do zakończenia działania podejmowanego przez Administratora na żądanie osoby, której Dane są przetwarzane, przed zawarciem umowy.

Dodatkowo, Dane biznesowe, tj. Dane jako naszych kontrahentów i/lub klientów (w tym w szczególności dane identyfikacyjne i kontaktowe) możemy przetwarzać po zakończeniu realizacji umowy lub w przypadku, gdy pozyskaliśmy te Dane niezależnie od umowy (przykładowo w razie kontaktu z naszym działem handlowym), jeżeli ze względu na charakter współpracy, możliwe jest jej nawiązanie w przyszłości. W takim przypadku, Dane przetwarzamy przez okres, w którym potencjalnie możliwe jest nawiązanie relacji biznesowych, jednak nie dłużej niż do czasu prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w interesującym Państwa obszarze.

W każdym przypadku Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, m.in. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń wynikających z umowy, negocjacji, obsługi zapytania bądź treści objętych skargą, wnioskiem lub żądaniem, tj. przez okres przedawnienia tych roszczeń, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego wymagać będą dłuższego okresu przetwarzania Danych osobowych.

 

Przetwarzanie Danych w związku z rekrutacją

1.Jakie Dane przetwarzamy?

Przetwarzamy wszelkie Dane przekazane nam w ramach aplikacji oraz zebrane w ramach procesu rekrutacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnego procesu rekrutacji w AKS, a jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę, również przyszłych procesów rekrutacji na podobne stanowiska.

W związku z rekrutacją możemy przetwarzać następujące Dane (przetwarzanie niektórych Danych może zależeć od wyrażenia przez Państwa zgody): dane identyfikacyjne (w szczególności imię i nazwisko, data urodzenia), dane teleadresowe (w szczególności nr telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania), dane dotyczące wykształcenia, dane dotyczące umiejętności i dotychczasowego zatrudnienia, dane dotyczące kwalifikacji zawodowych i uprawnień oraz inne Dane przekazane nam w trakcie procesu rekrutacji.

2. Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Danych?

W związku z rekrutacją przetwarzamy Dane w następujących celach:

• rozpatrzenia kandydatury i realizacji procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody, także dla potrzeb przyszłych rekrutacji;

• obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a także w celu ew. kierowania roszczeń;

Podstawą przetwarzania Państwa Danych jest podjęcie działań na Państwa żądanie jako osoby, której Dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w zakresie szerszym niż określony w tych przepisach lub dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji, Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podstawą przetwarzania jest również prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci ustalenia, obrony lub dochodzenia potencjalnych roszczeń.

3. Jak długo będą przetwarzane Dane?

Co do zasady będziemy przetwarzać Państwa Dane, w celach określonych powyżej, przez okres trwania procesu rekrutacyjnego lub, w zależności od Państwa dodatkowej dobrowolnej zgody, przyszłych rekrutacji lub do czasu wycofania zgody, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych Danych.


Dobrowolność podania Danych

Podanie Danych jest dobrowolne, ale może okazać się niezbędne do realizacji celów przetwarzania. Odmowa podania Danych może skutkować odpowiednio: brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, podjęcia relacji biznesowych lub nawiązania kontaktu z Administratorem.

 

Odbiorcy danych osobowych

Przetwarzane przez Administratora Dane osobowe mogą być przekazywane i ujawniane podmiotom współpracującym z Administratorem przy realizacji celów przetwarzania, w szczególności firmom świadczącym usługi IT, zapewniającym wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów teleinformatycznych (np. przechowywanie danych), a także zapewniającym bieżącą obsługę prawną, podatkową oraz współpracującym w ramach grupy kapitałowej, do której należy Administrator. Jeżeli obowiązek podania Danych osobowych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa – odbiorcami Danych osobowych mogą być również właściwe organy.

W przypadku rekrutacji Dane mogą zostać przekazane także podmiotom, które technicznie lub organizacyjnie pomagają nam prowadzić rekrutację pracowniczą, w tym komunikację z kandydatami.


Transfer Danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane mogą być wyjątkowo przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym do innych spółek z Grupy (np. do Japonii, w której siedzibę ma podmiot współpracujący z Administratorem w ramach międzynarodowej grupy kapitałowej, do której należy Administrator oraz ten podmiot), ale tylko w niezbędnym i uzasadnionym zakresie. W takich przypadkach Administrator zapewnia ochronę Danych osobowych w szczególności poprzez transfer do krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony lub poprzez stosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej. W takich przypadkach można uzyskać kopię stosowanych zabezpieczeń, kontaktując się z Administratorem na ww. adres.


Źródło pozyskania Danych

Dane mogą być udostępnione bezpośrednio przez Państwa za pomocą różnych kanałów komunikacji (formularz kontaktowy, zakładka „Kontakt”, poczta elektroniczna, poczta tradycyjna, kontakt telefoniczny).

Państwa Dane mogły zostać pozyskane od podmiotów trzecich m.in. klientów oraz kontrahentów Administratora lub innych osób np. w przypadku polecenia Państwa kandydatury przez pracownika Administratora. Państwa Dane mogły również zostać pozyskane z publicznie dostępnych źródeł (np. rejestry spółek handlowych).


Jakie prawa Państwu przysługują?

W każdym przypadku mają Państwo prawo do:
1. dostępu do Danych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane są przetwarzane), w tym prawo do uzyskania kopii tych Danych;
2. żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania Danych (np. jeśli są nieprawidłowe);
3. usunięcia Danych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);
4. przenoszenia Danych które dostarczyli Państwo Administratorowi, i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;
5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych opartego na przesłance niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu;
6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
Jeżeli przetwarzanie Danych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Administrator nie realizuje działań polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, wobec osób, których Dane są przetwarzane.